ฐานข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคลากร

รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง สังกัด เบอร์โทร
SOC 303-6 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1958
  • anukc@nu.ac.th
SOC 311-5 ภาควิชาจิตวิทยา 055-96-2158
รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง สังกัด เบอร์โทร