ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง สังกัด เบอร์โทร
sutthisakk@nu.ac.th SOC 201 งานยุทธศาสตร์และบุคคล 055-96-1923
kampholk@nu.ac.th SOC 201 งานบริการการศึกษา 055-96-1920
pornpaveek@nu.ac.th SOC 201 งานบริการการศึกษา 055-96-1921
somnukss16@gmail.com SOC 100 งานอำนวยการ 055-96-1917
chaipongs@nu.ac.th SOC 410-5 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 055-96-1941
chamaipornk@nu.ac.th SOC 310-1 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1954
patcharins@nu.ac.th SOC 309-3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1950
supasitt@nu.ac.th SOC 304-4 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1945