เบอร์โทรศัพท์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูล รูป ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น สังกัด ตำแหน่ง เบอร์ภายใน โทรศัพท์มือถือ อีเมล nu\account
แสดงข้อมูล
นาย พิทักษ์พงษ์ เมฆาวรนันท์ - งานอำนวยการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1923
login เพื่อดู
pitakpongm@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาย สุทธิศักดิ์ กิติคุณภิวัฒน์ - งานยุทธศาสตร์และบุคคล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1923
login เพื่อดู
sutthisakk@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
Mr. Jehoiade Ragas Rabaya - สถานประชาคมอาเซียนศึกษา อาจารย์ 2227
login เพื่อดู
-
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
Asst. Prof. Katsuyuki Takahashi - สถานประชาคมอาเซียนศึกษา อาจารย์ 2223
login เพื่อดู
-
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
Mr. Paul Chambers - สถานประชาคมอาเซียนศึกษา อาจารย์ 2224
login เพื่อดู
-
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
อ. เพชรี บุญศิริยะ - ภาควิชาจิตวิทยา อาจารย์ 1965
login เพื่อดู
phetchareeboonsiri@gmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์ - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ 1946
login เพื่อดู
saowalukl@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นางสาว โชติกา ลาวิณห์ - งานพัสดุ นักวิชาการพัสดุ 1919
login เพื่อดู
chotikal@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. กมเลศ โพธิกนิษฐ - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ 4134
login เพื่อดู
kammales007@hotmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาง กมลรัตน์ เฟื่องปรางค์ - งานยุทธศาสตร์และบุคคล นักวิชาการศึกษา 1922
login เพื่อดู
kamonratf@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. กวินธร เสถียร - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ 1947
login เพื่อดู
gwyntorn@gmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร - ภาควิชาจิตวิทยา หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา 1970
login เพื่อดู
kantabhata@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาย กำพล กิ้กสันเทีย - งานบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1920
login เพื่อดู
kampholk@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาย กิตติ์ธเนศ สุริยพรศิริกุล - งานยุทธศาสตร์และบุคคล นักวิชาการศึกษา 1909
login เพื่อดู
kritthanet@gmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาย กิตติศักดิ์ เผ่าพันธ์ ต่อ (Tor) ภาควิชา/สถานฯ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1998
login เพื่อดู
phoapans@hotmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ. กุลธิดา ศรีวิเชียร - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ 1958
login เพื่อดู
-
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นางสาว จิราพร เพ็งลำ เมจิ (Meiji) งานวิจัยและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1912
login เพื่อดู
jirapornph@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นางสาว จิราภร แสนทวีสุข - ภาควิชา/สถานฯ นักวิชาการศึกษา 1977
login เพื่อดู
jirapornse@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์ - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 1996
login เพื่อดู
jutamanees@gmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
รศ.ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ 1954
login เพื่อดู
chamaipornk@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
อ. ชนิดา พรหมพยัคฆ์ - ภาควิชาประวัติศาสตร์ อาจารย์ 1936
login เพื่อดู
chanida.prompayak@gmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ. ชาญณวุฒ ไชยรักษา - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 1998
login เพื่อดู
channawootc@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาย ชินวัตร อำคา - งานอำนวยการ คนสวน 1917
login เพื่อดู
chinnawata@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. ฐานิดา บุญวรรโณ - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ 1962
login เพื่อดู
thanidab@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว - ภาควิชาประวัติศาสตร์ อาจารย์ 1934
login เพื่อดู
-
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาย ณัฐโรจน์ พิษณุนาวิน - งานอำนวยการ พนักงานขับรถ 1915
login เพื่อดู
-
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์ - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 1979
login เพื่อดู
darink@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
อ. ดารุณี สมศรี - ภาควิชาประวัติศาสตร์ อาจารย์ 1938
login เพื่อดู
darunees@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
รศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม - ภาควิชาประวัติศาสตร์ อาจารย์ 2203
login เพื่อดู
davisakd.puaksom@gmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาง ทัศนีย์ สวัสดิ์พาณิชย์ - งานบริการการศึกษา นักวิชาการศึกษา 1921
login เพื่อดู
thatsanici@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. ทิวากร แก้วมณี - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 1990
login เพื่อดู
dhiwakornk@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาง นพมาศ อ่ำอำไพ - งานวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ 1924
login เพื่อดู
nopphamata@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ดร. นพรัตน์ รัตนประทุม - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ 1982
login เพื่อดู
-
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นางสาว นภัสกร เหล่าวาณิชวัฒนา - ภาควิชา/สถานฯ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1943
login เพื่อดู
klaowhana@gmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นางสาว นวนุช โชติจรุง - งานวิจัยและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บุคคล 1913
login เพื่อดู
nawanuchch@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ดร. นัฐพร โอภาสานนท์ - ภาควิชาจิตวิทยา อาจารย์ 1971
login เพื่อดู
nattaporno@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์ - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 1985
login เพื่อดู
nithi27@yahoo.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม - ภาควิชาจิตวิทยา อาจารย์ 2158
login เพื่อดู
npsychopedia@hotmail.co.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ดร. บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ 1960
login เพื่อดู
busarinl@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นางสาว บุษยพรรณ กองศรี - งานบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1920
login เพื่อดู
bussayabhandak@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาง ปภดา ยศฉิมพลี - งานพัสดุ นักวิชาการพัสดุ 1919
login เพื่อดู
paphaday@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ดร. ปริญญา สร้อยทอง - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ 1948
login เพื่อดู
parinyas_nu@yahoo.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. ปวงชน อุนจะนำ - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 1992
login เพื่อดู
puangchonu@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
อ. ปวีณา บุหร่า - ภาควิชาประวัติศาสตร์ อาจารย์ 1932
login เพื่อดู
paweenab@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาง ปิยะภา พิพัฒน์ศาสตร์ - งานบริการการศึกษา หัวหน้างานบริการการศึกษา 1920
login เพื่อดู
piyapap@nu.ac.th, snowblack_p@hotmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาง ปุณิกา ชูศรศิริกุล - งานการเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี 1918
login เพื่อดู
somyingp@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาย พงศกร เบ็ญจขันธ์ - งานพัสดุ นักวิชาการพัสดุ 1919
login เพื่อดู
pongsakornb@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาย พชร การะเกตุ - งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นักวิชาการศึกษา 1911
login เพื่อดู
phasharak@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาง พชรวรรธน์ นลินรัตนกุล - งานยุทธศาสตร์และบุคคล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ 1922
login เพื่อดู
pacharawattn@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาง พรณภัทร เวียงห้า - งานยุทธศาสตร์และบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1926
login เพื่อดู
pornnapattraw@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาง พรปวี ขุนวิมล - งานบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1921
login เพื่อดู
pornpaveek@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ดร. พลดา เดชพลมาตย์ - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 1983
login เพื่อดู
polladad@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ 1950
login เพื่อดู
patcharins@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
รศ.ดร. พิษนุ อภิสมาจารโยธิน พีท (Peatz) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1957
login เพื่อดู
phitsanua@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
รศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์ - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 1984
login เพื่อดู
nrotarip@hotmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ดร. พุธิธาดา เดชพิทักษ์ - ภาควิชาจิตวิทยา รองคณบดี 1902
login เพื่อดู
puttithadad@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ 1949
login เพื่อดู
-
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นางสาว ภารดี อาจละสุทธิ์ - งานวิจัยและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1924
login เพื่อดู
pharadeea@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาย มณฑล จันทร์สว่าง - งานยุทธศาสตร์และบุคคล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1916
login เพื่อดู
monthonch@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. กาญภัสรา กษมาจารุพัชร - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ 1952
login เพื่อดู
-
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นางสาว มัตติกา โลกคำลือ เหมียว (Meaw) งานยุทธศาสตร์และบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1926
login เพื่อดู
muttikal@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ 1959
login เพื่อดู
rudklawp@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นางสาว รัตนา วันบู้ - งานการเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี 1918
login เพื่อดู
rattanaw@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาง วนมาลินทร์ มหะพันธ์ - งานอำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1925
login เพื่อดู
wanamalind@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์ - ภาควิชาจิตวิทยา อาจารย์ 1966
login เพื่อดู
-
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
รศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล - ภาควิชาประวัติศาสตร์ อาจารย์ 1200
login เพื่อดู
ajtop_1@hotmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
รศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1991
login เพื่อดู
watcharabon@yahoo.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. วัชรพล ศุภจักรวัฒนา - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 1993
login เพื่อดู
watcharapols@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาย วันจักร รัตนชื่น ACE (ACE) งานบริการการศึกษา นักวิชาการศึกษา 1921
login เพื่อดู
totoekun@hotmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์ - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 1906
login เพื่อดู
wanlapats@hotmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. วีระ หวังสัจจะโชค - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 1994
login เพื่อดู
weeraw@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาย วีระยุทธ ดอนเขียวไพร - งานอำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1915
login เพื่อดู
weerayutd@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 1986
login เพื่อดู
wuttikornc@yahoo.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 1995
login เพื่อดู
siwapornc@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ 1945
login เพื่อดู
supasitt@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาง สกาวรัตน์ โชติรัตนศักดิ์ - งานยุทธศาสตร์และบุคคล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ 1910
login เพื่อดู
sakowruds@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ. สน นิลศรี - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ 1989
login เพื่อดู
sonn@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาย สมนึก แสงอบ - งานอำนวยการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1917
login เพื่อดู
somnukss16@gmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นาย สิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์ - งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1911
login เพื่อดู
sirapatr@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นางสาว สุชาดา เชื้อม่วง - ภาควิชา/สถานฯ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1962
login เพื่อดู
suchadac@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ. สุพรรณี เกลื่อนกลาด - ภาควิชาประวัติศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ 1935
login เพื่อดู
supanneek@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ดร. สุรเดช ประยูรศักดิ์ - ภาควิชาจิตวิทยา อาจารย์ 1972
login เพื่อดู
psy-pop@hotmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. อรไท โสภารัตน์ - ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รองคณบดี 1987
login เพื่อดู
soparat@hotmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
รศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ 1913
login เพื่อดู
achariyach@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ. อำนวย พิรุณสาร - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ 1962
login เพื่อดู
tomistom@hotmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล - ภาควิชาประวัติศาสตร์ รองคณบดี 2199
login เพื่อดู
udomporn74@gmail.com
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. นภิสา ไวฑูรเกียรติ - สถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 2222
login เพื่อดู
napisaw@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์ - สถานประชาคมอาเซียนศึกษา อาจารย์ 2226
login เพื่อดู
natthineep@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ดร. จุฑาพร สันตยากร - สถานประชาคมอาเซียนศึกษา อาจารย์ 2220
login เพื่อดู
chuthaporns@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ดร. แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ - ภาควิชาจิตวิทยา อาจารย์ 1973
login เพื่อดู
sangdaow@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ผศ.ดร. ชัยพงษ์ สำเนียง - ภาควิชาประวัติศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี 1941
login เพื่อดู
chaipongs@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ดร. อาทิตย์ พงษ์พานิช - สถานประชาคมอาเซียนศึกษา รองคณบดี 1905
login เพื่อดู
atitpo@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
อ. ทิวาพร ใจก้อน - ภาควิชาประวัติศาสตร์ อาจารย์ 1937
login เพื่อดู
thiwapornj@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
อ. พงศ์ศิร คงแถวทอง - สถานประชาคมอาเซียนศึกษา ผู้ช่วยคณบดี 1964
login เพื่อดู
pongsirak@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
นางสาว นันทรักษ์ เพ็งศิริ - งานวิจัยและบริการวิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชี 8674
login เพื่อดู
nuntarukp@nu.ac.th
login เพื่อดู
แสดงข้อมูล
ดร. ปัทมนันท์ ปุณเสรีพิพัฒน์ ปอ (Por) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ 1956
login เพื่อดู
pattamananp@nu.ac.th
login เพื่อดู