ฐานข้อมูลบุคคล

ตำแหน่งทางวิชาการ

รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง สังกัด เบอร์โทร
SOC 304-2 สถานประชาคมอาเซียนศึกษา 055-96-2227
SOC 303-1 สถานประชาคมอาเซียนศึกษา 055-96-2224
 • pongsirak@nu.ac.th
SOC 311-1 สถานประชาคมอาเซียนศึกษา 055-96-1964
 • atitpo@nu.ac.th
SOC 206-6 สถานประชาคมอาเซียนศึกษา 055-96-1905
 • jutamanees@gmail.com
SOC 404-6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1996
 • darink@nu.ac.th
SOC 402-1 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1979
 • polladad@nu.ac.th
SOC 402-5 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1983
 • siwapornc@nu.ac.th
SOC 404-5 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1995
SOC 303-4 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1982
 • busarinl@nu.ac.th
SOC 310-5 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1960
 • parinyas_nu@yahoo.com
SOC 309-1 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1948
 • pattamananp@nu.ac.th
- ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1956
 • supasitt@nu.ac.th
SOC 304-4 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1945
 • saowalukl@nu.ac.th
SOC 304-3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1946
 • darunees@nu.ac.th
SOC 409-2 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 055-96-1938
 • thiwapornj@nu.ac.th
SOC 409-1 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 055-96-1937
 • paweenab@nu.ac.th
SOC 409-4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 055-96-1932
- ภาควิชาจิตวิทยา 055-96-1967
 • puttithadad@nu.ac.th
SOC 312-6 ภาควิชาจิตวิทยา 055-96-1902
SOC 311-3 ภาควิชาจิตวิทยา 055-96-1966
 • psy-pop@hotmail.com
SOC 312-4 ภาควิชาจิตวิทยา 055-96-1972
 • phetchareeboonsiri@gmail.com
SOC 311-2 ภาควิชาจิตวิทยา 055-96-1965
รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง สังกัด เบอร์โทร