ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง สังกัด เบอร์โทร
jirapornse@nu.ac.th SOC 302 ภาควิชา/สถานฯ 055-96-1977
nopphamata@nu.ac.th SOC 201 งานวิจัยและบริการวิชาการ 055-96-1924
tomistom@hotmail.com SOC 309-4 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1962
pattamananp@nu.ac.th - ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1956
polladad@nu.ac.th SOC 402-5 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1983
nrotarip@hotmail.com SOC 402-6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1984
soparat@hotmail.com SOC 403-3 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1987