ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง สังกัด เบอร์โทร
klaowhana@gmail.com SOC 302 ภาควิชา/สถานฯ 055-96-1943
rattanaw@nu.ac.th SOC 201 งานการเงิน 055-96-1918
suchadac@nu.ac.th SOC 302 ภาควิชา/สถานฯ 055-96-1962
chanida.prompayak@gmail.com SOC 408-3 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 055-96-1936
kammales007@hotmail.com SOC 304-1 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-4134
- SOC 303-6 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1958
thanidab@nu.ac.th SOC 310-2 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 055-96-1962
puangchonu@nu.ac.th SOC 4042 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1992