ปริมาณนิสิตปีแรกหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

3.1.1.1.1
3.1.1.1.1-2

ปริมาณนิสิตปีแรกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

3.1.1.1.2-1
3.1.1.2-2

ปริมาณนิสิตปีแรกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

3.1.1.1.3-1
3.1.1.1.3-2

ปริมาณนิสิตปีแรกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

3.1.1.1.4-1
3.1.1.1.4-2