กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

  1. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 (มาตรา62)
  2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562
  3. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
  5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
  6. กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2564
  7. นโยบายมหาวิทยานเรศวรการนำเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์ EdPEx เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ปฏิทินการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

  1. ปฎิทินการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีประเมิน 2565

  2. ปฎิทินการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีประเมิน 2565

การรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)

เกณฑ์ EdPEx

  • แบบฟอร์ม SAR ตามเกณฑ์ EdPEx-NU

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ปีประเมิน 2565