ข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการ

 • กฎระเบียบ
 • เล่มเกณฑ์
 • คณะกรรมการ
 • ปฏิทิน
 • ฟอร์ม SAR

บุคลากร

 • สายวิชาการ ชื่อ-สกุล-คุณวุฒิ-วิจัย-อบรม-รางวัล-FTE-ระบบประเมิน
 • สายสนับสนุน ชื่อ-สกุล-คุณวุฒิ-อบรม-รางวัล-ระบบประเมิน

นิสิต / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • จำนวนนิสิตแรกเข้าและอัตราคงอยู่
 • จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษา
 • ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 • ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยนายจ้าง
 • โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร

หลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสุตร
 • หลักสูตร (มคอ.2)
 • แผนการเรียนรู้และแผลการเรียนรู้ (มคอ.3และมอค.5)
 • ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
 • รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 • ห้องอ่านหนังสือ
 • ห้องบัณฑิตศึกษา
 • ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา
 • สภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้