ปริมาณนิสิตปีแรกหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

3.1.1.2.1-1
3.1.1.2.1-2

ปริมาณนิสิตปีแรกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

3.1.1.2.2-1
3.1.1.2.2-2

ปริมาณนิสิตปีแรกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

3.1.1.2.3-1
3.1.1.2.3-2