จำนวนนิสิตทั้งหมดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

3.1.2.1.1

จำนวนนิสิตทั้งหมดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

3.1.2.1.2

จำนวนนิสิตทั้งหมดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

3.1.2.1.3

จำนวนนิสิตทั้งหมดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

3.1.2.1.4