งานอำนวยการ

General Service

งานบริการการศึกษา

Academic Service

งานยุทธศาสตร์และบุคคล

Strategic and Human Resource Management

งานการเงิน

Finance

งานพัสดุ

Supply Unit

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Studennts and Alumni Affairs

งานวิจัยและบริการวิชาการ

Research and Academic Services

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

Secretary of Departments

ข้อมูลตำแหน่งและวุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง จำนวน (คน) วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี
นักวิชาการศึกษา 8 8 - -
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 - 1 -
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 1 - -
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 1 - -
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 15 13 2 -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 2 - -
นักวิชาการพัสดุ 3 2 1 -
นักวิชาการเงินและบัญชี 4 3 1 -
เจ้าหน้าที่บุคคล 1 1 - -
นักประชาสัมพันธ์ 1 1 - -
พนักงานขับรถ 1 - - 1
คนสวน 1 - - 1
รวมทั้งหมด 39 32 5 2

การเข้ารับการอบรม

ที่ โครงการที่ฝึกอบรม หน่วยงาน ที่จัด ตำแหน่งผู้เข้าอบรม (จำนวนคน) หน่วยงาน ที่สังกัด
1 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AUN-QA สถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(1) -หน่วยบริการการศึกษา -สถานประชาคมอาเซียนศึกษา
2 “การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสารและการใช้งาน การดูแลระบบวารสารออเล็กทรอนิกส์” วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( 1) หน่วยวารสาร
3 “การบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast-Track Indexing” ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย-TCI -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( 1)   หน่วยวารสาร
4 "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel รุ่นที่ 1" CITCOMS  ม.นเรศวร -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(3) -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) -นักวิชการเงินและบัญชี (1) -นักวิชาการคอมพิวเตอร์(1) -หน่วยวารสาร -หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา -หน่วยบริการวิชาการ -หน่วยการเงินและบัญชี -หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
5 "Advanced Technique in Microsoft Word รุ่นที่ 1" CITCOMS  ม.นเรศวร --เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(3) -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) -นักวิชการเงินและบัญชี (1) -หน่วยวารสาร -หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา -หน่วยบริการวิชาการ -หน่วยการเงินและบัญชี
6 โครงการ  Education ICT Forum 2020 สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) นักวิชาการคอมพิวเตอร์(1) -หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
7 การสร้างแบบทดสอบและจัดการสอบวิถีใหม่แบบออนไลน์ ด้วย Dugga - Digital Assessment Platform ลานนาคอม แบบออนไลน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(1) -หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
8 การตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยมือถือ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -ธุรการภาควิชา
9 AUN-QA เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร บุคลการทุกคนเข้าร่วมโครงการนี้ -สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ -ธุรการภาควิชา
10 TQA Criteria สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
11 EdPEx รุ่นที่ 1   กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ม.นเรศวร -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(1) -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) -หน่วยนโยบายและแผน -หน่วยบริการวิชาการ -หน่วยบุคคล
12 EdPEx รุ่นที่ 2 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ม.นเรศวร -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(1) -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (3) -นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -หน่วยบุคคล -หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา -หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
13 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ( EdPEx) และเกณฑ์ AUN-QA คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร บุคลการทุกคนเข้าร่วมโครงการนี้ -สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ -ธุรการภาควิชา
14 วิธีและขั้นตอนการประเมินตนเองและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ม.นเรศวร -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2)   -ธุรการภาควิชา
15 ความก้าวหน้าในการจัดทำผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน" สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร  -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2)     -ธุรการภาควิชา  
16 อบรมออนไลน์หลักสูตร Digital Marketing สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์       -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2)     -ธุรการภาควิชา  
17 “Technician (การซื้อโฆษณา facebook)” คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2)     -ธุรการภาควิชา  
18 The Power of Dialogue: อำนาจของการสนทนา  คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2)   -ธุรการภาควิชา  

การปฏิบัติงานในฐานะผู้ถ่ายทอด

ที่ โครงการบรรยาย หน่วยงาน ที่จัด ตำแหน่งผู้บรรยาย(จำนวนคน) หน่วยงาน ที่สังกัด
1 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบActive learning ในโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และทักษะวิชาชีพชั้นสูง (Advanced Practice Professional) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาสัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(1) -ธุรการภาควิชา
2 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(1) -ธุรการภาควิชา
3 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(1) -ธุรการภาควิชา
4 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน หลักสูตรบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(1) -ธุรการภาควิชา
5 การตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยมือถือ​ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร -นักวิชาการศึกษา(1) -งานกิจการนิสิต
6 การสร้าง Infographic และ Weblog สำหรับนำเสนอนโยบายสังคม คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(1) -ธุรการภาควิชา
7 การจัดทำ Google Form เพื่อประเมินผลปฏิบัติการการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(1) -ธุรการภาควิชา
8 เทคนิคการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(1) -ธุรการภาควิชา
9 เทคนิคการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบออนไลน์ และ social network คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(1) -ธุรการภาควิชา
10 กรรมการตัดสินการประกวดสปิริตเชียร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศษสตร์และการสือสาร -นักวิชาการศึกษา -หน่วยบริการการศึกษา
11 ที่ปรึกษาชมรมโรทาแรคท์เม็ดทราย มหาวิทยาลัยนเรศวร -นักวิชาการศึกษา -หน่วยบริการการศึกษา
12 ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยนรศวร ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร -นักวิชาการศึกษา -หน่วยบริการการศึกษา
13 อบรมผู้นำนิสิตและการประกันคุณภาพด้านกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร -นักวิชาการศึกษา -หน่วยบริการการศึกษา
14 มารยาทในการสื่อสารในองค์กรการปรับตัว ในการทำงาน และการบริการจิตอาสา มรภ.พิบูลสงคราม -นักวิชาการศึกษา -หน่วยบริการการศึกษา
15 Service Trends การสร้าง Growth Mind Set คณะวิทยาการจัดการ มรภ.อุตรดิตถ์ -นักวิชาการศึกษา -หน่วยบริการการศึกษา
16 การส่งเสริมและพัฒนาศัยภาพผู้สูงวัย (สูงวัย สูงค่า พัฒนาจิต) คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มรภ.พิบูลสงคราม -นักวิชาการศึกษา -หน่วยบริการการศึกษา
17 การสร้างเครือข่ายและการพัฒนาศัยภาพครูบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 6 -นักวิชาการศึกษา -หน่วยบริการการศึกษา
18 พลังหนังสือกับมหานทีสีทันดร: “เจ้าหญิงน้อย The little princess” โดย ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เนทท์ ;เนื่องน้อย ศรัทธา, แปลเรียบเรียง คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร -เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การรับรางวัลด้านต่างๆ

ปี ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้
2559 นางปุณิกา  ชูศรศิริกุล นักวิชาการเงินและบัญชี บุคลากรดีเด่นสายบริการ คณะสังคมศาสร์ ม.นเรศวร
2560 นายมณฑล จันทร์สว่าง นักประชาสัมพันธ์ บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น คณะสังคมศาสร์ ม.นเรศวร
2560 นายสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์ นักวิชาการศึกษา ผู้ฝึกสอน ให้นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล “เยาวสตรีไทยดีเด่น” สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
2561 นางจิระประภา ศรีปัตตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป “EXECUTIVE OF THE YEAR 2018” นักบริหารดีเด่นแห่งปี” สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
2561 นายสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์ นักวิชาการศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น คณะสังคมศาสร์ ม.นเรศวร
2561 นางเรณุกา หนูสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป The Reader Awards ประเภทบุคลากร คณะสังคมศาสร์ ม.นเรศวร
2561 นายกำพล กิ้กสันเทีย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รางวัล แฟนพันธุ์แท้ Library คณะสังคมศาสร์ ม.นเรศวร
2563 นางปภดา  ยศฉิมพลี นักวิชาการพัสดุ  บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น คณะสังคมศาสร์ ม.นเรศวร
2563 นายวันจักร รัตนชื่น นักวิชาการศึกษา รางวัลชมเชย การประกวด การแต่งคำขวัญ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร
2563 นางเรณุกา หนูสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป The Reader Awards ประเภทบุคลากร คณะสังคมศาสร์ ม.นเรศวร
2563 นายกำพล กิ้กสันเทีย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แฟนพันธุ์แท้ Library คณะสังคมศาสร์ ม.นเรศวร