ภาควิชาจิตวิทยา

Department of Psychology

ภาควิชาประวัติศาสตร์

Department of History

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Department of Sociology and Anthropology

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Department of Political Science & Public Administration

สถานประชาคมอาเซียนศึกษา

Center of ASEAN Community Studies

การคำนวณหน่วยนับภาระงาน (Full Time Equivalent : FTE) ของบุคลากรสายวิชาการ

ระบบการประเมินบุคลากรสายวิชาการ