ภาควิชาจิตวิทยา

Department of Psychology

ภาควิชาประวัติศาสตร์

Department of History

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Department of Sociology and Anthropology

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Department of Political Science & Public Administration

สถานประชาคมอาเซียนศึกษา

Center of ASEAN Community Studies

รายชื่อบุคลากรที่อยู่ระหว่างการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ ตำแหน่งทางวิชาการ/ วุฒิการศึกษา ชื่อ – นามสกุล ภาควิชา/สถาน ขอกำหนด ตำแหน่ง   ผลการพิจารณา
1 รศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา
2 ดร. กมเลศ โพธิกนิษฐ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3 ดร. ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์ สถานประชาคมอาเซียนศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา
4 ดร. นัฐพร โอภาสานนท์ จิตวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา
5 ดร. แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ จิตวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา
6 อาจารย์ ชนิดา พรหมพยัคฆ์ ประวัติศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา
7 ดร. ชัยพงษ์ สำเนียง ประวัติศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา
8 ดร. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว ประวัติศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา
9 ดร. บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา
10 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา
11 ผศ.ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา
12 ผศ.ดร ปวงชน อุนจะนำ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา
13 ดร. จุฑาพร สันตยากร สถานประชาคมอาเซียนศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา

ระบบการประเมินบุคลากรสายวิชาการ

ผลงานการตีพิมพ์หนังสือ

การรับรางวัลด้านต่างๆ

ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล
The Toyota Foundation International Grant Award Ceremony 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ
รางวัลการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2564 รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี (สาขาสังคมวิทยา) รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงค์เลิศ
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562   รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2561 “EXECUTIVE OF THE YEAR 2018” สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย   รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร