อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ สถานะการทำงาน ประเภทความรับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล พุทธรักษา ปฏิบัติราชการ ประธานหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์ ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ หวังสัจจะโชค ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล พุทธรักษา
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
pdf-flat
PDF

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) (มคอ. 2)

View