อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ สถานะการทำงาน ประเภทความรับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ ปฏิบัติราชการ ประธานหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. พิษนุ อภิสมาจารโยธิน ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กวินธร เสถียร ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร. พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กวินธร เสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร
pdf-flat
PDF

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) (มคอ. 2)

View