อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ สถานะการทำงาน ประเภทความรับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ชัยพงษ์ สำเนียง ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
อาจารย์ ดร. ชัยพงษ์ สำเนียง
pdf-flat
PDF

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) (มคอ. 2)

View