อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ สถานะการทำงาน ประเภทความรับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ ปฏิบัติราชการ ประธานหลักสูตร
Honorary Asst.Ptof. Dr. Katsuyuki Takahashi ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อาทิตย์ พงษ์พานิช ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ Dr. Paul Chambers ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ
Honorary Asst.Ptof. Dr. Katsuyuki Takahashi
อาจารย์ ดร. อาทิตย์ พงษ์พานิช
อาจารย์ Dr. Paul Chambers
pdf-flat
PDF

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) (มคอ. 2)

View