อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ สถานะการทำงาน ประเภทความรับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ หวังสัจจะโชค ปฏิบัติราชการ ประธานหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล พุทธรักษา ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์ ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล พุทธรักษา
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
pdf-flat
PDF

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) (มคอ. 2)

View