การเข้าดูข้อมูลแผนการการเรียนรู้ในรายวิชา

  • ช่อง Faculty/College เลือก Faculty of Social Sciences

  • ช่อง Academic year เลือก 2565

  • ช่อง Semester เลือก 1 กรณีต้องการดูข้อมูลเทอม 1 และเลือก 2 กรณีต้องการดูข้อมูลเทอม 2

  • คลิกที่ช่อง TQF3 ในรายวิชาการที่ต้องการ