อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ สถานะการทำงาน ประเภทความรับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร กาญภัสรา กษมาจารุพัชร ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลธิดา ศรีวิเชียร ลาศึกษาต่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย พิรุณสาร ปฏิบัติราชการ ประธานหลักสูตร
อาจารย์ ดร. กมเลศ โพธิกนิษฐ ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. นพรัตน์ รัตนประทุม ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์ ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร กาญภัสรา กษมาจารุพัชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลธิดา ศรีวิเชียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย พิรุณสาร
อาจารย์ ดร. กมเลศ โพธิกนิษฐ
อาจารย์ ดร. นพรัตน์ รัตนประทุม
อาจารย์ ดร. ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
อาจารย์ ดร. เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
pdf-flat
PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) (มคอ. 2)

View