อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ สถานะการทำงาน ประเภทความรับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล ปฏิบัติราชการ ประธานหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี เกลื่อนกลาด ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ชนิดา พรหมพยัคฆ์ ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดารุณี สมศรี ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ทิวาพร ใจก้อน ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ปวีณา บุหร่า ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี เกลื่อนกลาด
อาจารย์ ชนิดา พรหมพยัคฆ์
อาจารย์ ดารุณี สมศรี
อาจารย์ ทิวาพร ใจก้อน
อาจารย์ ปวีณา บุหร่า
pdf-flat
PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) (มคอ. 2)

View