อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ สถานะการทำงาน ประเภทความรับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร ปฏิบัติราชการ ประธานหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. นัฐพร โอภาสานนท์ ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุรเดช ประยูรศักดิ์ ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์ เงินแย้ม
อาจารย์ ดร. นัฐพร โอภาสานนท์
อาจารย์ ดร. สุรเดช ประยูรศักดิ์
อาจารย์ ดร. แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
pdf-flat
PDF

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) (มคอ. 2)

View