อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ สถานะการทำงาน ประเภทความรับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์ ปฏิบัติราชการ ประธานหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญณวุฒ ไชยรักษา ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวงชน อุนจะนำ ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท โสภารัตน์ ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์ ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์ ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ ปฏิบัติราชการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญณวุฒ ไชยรักษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวงชน อุนจะนำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท โสภารัตน์
อาจารย์ ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์
อาจารย์ ดร. ดาริน คงสัจวิวัฒน์
อาจารย์ ดร. ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล พุทธรักษา
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เนื่องจำนงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ หวังสัจจะโชค
pdf-flat
PDF

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) (มคอ. 2)

View