โครงสร้างคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

QA-Structure62

หน้าที่ของคณะกรรมการฯ

  1. กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรอง และรักษามาตรฐานคุณภาพวิชาการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสังคมศาสตร์
  2. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย และของคณะสังคมศาสตร์
  3. ดูแลและบริหารจัดการ การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
  4. ติดตามการจัดทำหลักสูตรและดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
  5. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และภายนอก สมศ. รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ผ่านระบบ QAD Version 6 ตามกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  6. จัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามตัวบ่งชี้คุณภาพเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) และภายนอก (สมศ. และ กพร.) ของระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยให้ร้อยเรียงเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ
  7. นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาไปวางแผนและปรับปรุงพัฒนาการดำเนินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
  8. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และระดับคณะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอก
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย