ห้องอ่านหนังสือ

  • ผู้ดูแล: นวนุช โชติจรุง
  • วันและเวลาเปิดทำการ: วันและเวลาราชการ
  • เบอร์โทรติดต่อ: 055-96-1913

ห้องบัณฑิตศึกษา

  • ผู้ดูแล: หน่วยอาคารสถานที่
  • วันและเวลาเปิดทำการ : มีเกณฑ์การใช้ห้อง
  • เบอร์โทรติดต่อ : 055961917

ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา

  • ผู้ดูแลพร้อมรู: จิราภร แสนทวีสุข
  • วันและเวลาเปิดทำการ: วันและเวลาราชการ
  • เบอร์โทรติดต่อ: 055-96-1977

สภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

สภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพโดยนิสิต

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเซียนศึกษา
  • Lorem ipsum dolor sit amet