ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง เบอร์โทร
สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
piyapap@nu.ac.th, snowblack_p@hotmail.com SOC 201 055-96-1920
pacharawattn@nu.ac.th SOC 201-2 055-96-1910
pornnapattraw@nu.ac.th SOC 201 055-96-1999
ภาควิชาจิตวิทยา
ajngeg@hotmail.com SOC 312-6 055-96-1974
ภาควิชาประวัติศาสตร์
- SOC 408-2 055-96-1934
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
saowalukl@nu.ac.th SOC 304-3 055-96-1946