ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง เบอร์โทร
สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
pitakpongm@nu.ac.th สนง. 055-96-1923
nawanuchch@nu.ac.th ห้องอ่านหนังสือ คณะสังคมศาสตร์ 055-96-1913
sakowruds@nu.ac.th ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1998
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
nithi27@yahoo.com SOC403-1