ฐานข้อมูลบุคคล

แยกตามภาควิชา/งาน

รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง สังกัด เบอร์โทร
  • kritthanet@gmail.com
SOC 201 งานธุรการ 055-96-1909
  • chinnawata@nu.ac.th
SOC 100 งานธุรการ 055-96-1917
SOC 101 งานธุรการ 055-96-1914
  • pornnapattraw@nu.ac.th
SOC 201 งานธุรการ 055-96-1999
  • pitakpongm@nu.ac.th
SOC 201 งานธุรการ 055-96-1923
  • monthonch@nu.ac.th
SOC 100 งานธุรการ 055-96-1916
  • muttikanu@gmail.com
SOC 201 งานธุรการ 055-96-1999
SOC 201 งานธุรการ 055-96-1925
  • weerayutd@nu.ac.th
SOC 201 งานธุรการ 055-96-1915
  • somnukss16@gmail.com
SOC 100 งานธุรการ 055-96-1917
  • sutthisakk@nu.ac.th
SOC 201 งานธุรการ 055-96-1923
  • renukak@nu.ac.th
SOC 201 งานธุรการ 055-96-1925
รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง สังกัด เบอร์โทร