ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รูป ชื่อ-สกุล อีเมล ห้อง สังกัด เบอร์โทร
ajtop_1@hotmail.com SOC 410-6 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 055-96-1200
thiwapornj@nu.ac.th SOC 409-1 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 055-96-1937
jutamanees@gmail.com SOC 404-6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1996
watcharapols@nu.ac.th SOC 404-3 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 055-96-1993
pongsirak@nu.ac.th SOC 311-1 สถานประชาคมอาเซียนศึกษา 055-96-1964